Privacybeleid

Vakantie is voor veel mensen één van de hoogtepunten van het jaar. Vanuit Travel Together zullen wij er alles aan doen om u te laten genieten van een onbezorgde tijd en een heerlijke reis. Voor het boeken van uw reis en het regelen van andere reis-gerelateerde diensten vragen wij u om diverse persoonsgegevens. Travel Together is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. De persoonlijke gegevens die u met ons deelt worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Travel Together houdt zich in dit kader in alle opzichten aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens wij registreren en hoe wij deze gegevens gebruiken. Omdat uw privacy niet alleen voor u, maar ook voor ons belangrijk is, hopen we dat u de tijd neemt om deze verklaring te lezen.

Dit brengt met zich mee dat:

 • Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn ook beschreven in dit privacy beleid.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen zijn om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • Persoonsgegevens niet doorgeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens en deze zullen respecteren.

 

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening leggen wij uw persoonlijke gegevens vast:

 • Wanneer u een reis reserveert;
 • Wanneer u een offerte-aanvraag plaatst;
 • Betaling voor een reis doet;
 • Of anderszins contact heeft met onze organisatie.

 

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Gegevens van de hoofdboeker m.b.t. geslacht, naam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer(s) en e-mailadres;
 • Geslacht, naam en geboortedata van alle reizigers (bij boeking);
 • Naam en telefoonnummer van thuisblijvers* (bij boeking);
 • Relevante gezondheidsaspecten van deelnemers, waar wij bij de uitvoer van een overeenkomst rekening mee dienen te houden (optioneel, bij boeking).

 

Uw gegevens worden geregistreerd en opgeslagen in ons klantenbestand en zullen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Daarnaast worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen met als doel u relevante service te verlenen en u over onze reisproducten en organisatie te informeren.

 

*Bij boeking van een reis kunt u gevraagd worden om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Deze gegevens zijn niet verplicht, maar helpen u wel om in geval van een calamiteit de juiste mensen te kunnen informeren. Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers op de hoogte stelt van het feit dat u de persoonlijke gegevens zoals gevraagd aan ons heeft doorgegeven. De door u verstrekte gegevens zullen uitsluiten gebruikt worden in geval van een calamiteit.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derden verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de bovenstaand beschreven doeleinden. Indien wij voor de uitvoering van het reisproduct of onze service gebruik moeten maken van derde partijen die uw persoonlijke gegevens verwerken, dan hebben wij met deze partijen – waar nodig – verwerkersovereenkomsten afgesloten. Hierbij zijn duidelijke afspraken gemaakt teneinde de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Wij geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Hierbij kunt u denken aan de politie die in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijke situatie zijn wij als organisatie verplicht medewerking te verlenen en de gevraagde gegevens te verstrekken.

 

Ook wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) uw persoonsgegevens door te geven, zodat deze worden verwerkt in het kader van bijvoorbeeld een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden, die wettelijk toepasselijk worden geacht. Zelfs wanneer het verstrekken van gegevens niet wettelijk verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn teneinde een juiste uitvoering van de reis voor u te kunnen waarborgen.

 

Verder kunnen wij uw persoonsgegevens met derden delen indien u zelf ons hiertoe verzoekt en schriftelijk toestemming geeft.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn, tenzij u een reis boekt naar een bestemming buiten de EU. In het kader van de uitvoering van de reisovereenkomst zullen wij in dat geval de persoonsgegevens doorgeven aan de uitvoerende partijen die verantwoordelijk zijn voor de juiste uitvoering van de door u geboekte reis c.q. reisonderdelen.

 

Minderjarigen

Wanneer een reis geboekt wordt van een minderjarige (jonger dan 18 jaar), zonder volwassene, dan vragen wij een schriftelijke verklaring aan de ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s).

 

Bewaartermijn

Travel Together bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet vereist is.

 

Rechten omtrent uw persoonsgegeven

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben geregistreerd. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of één van onze verwerkers. U heeft ook het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij, indien gewenst. U dient hiervoor schriftelijk een verzoek in te dienen bij info@traveltogether.nl. Wij kunnen u vragen om u hierbij te legitimeren.

 

Reviews

Wij streven continu naar het verbeteren van de kwaliteit van onze reizen. Daarbij is uw mening belangrijk. Voor onze communicatie maken wij soms gebruik van quotes van klanten. Indien wij uw opmerkingen willen gebruiken voor commerciële doeleinden, dan zullen wij dit vooraf met u kortsluiten.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met info@traveltogether.nl. Indien wij uw klacht niet naar wens kunnen verhelpen, dan heeft u het recht contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacy wetgeving.